Bakker Sliedrecht connects Europe’s largest sailing sand production plant on sustainable shore power

29-10-2021 Member news

Bakker Sliedrecht connects Europe’s largest sailing sand production plant on sustainable shore power

Bakker Sliedrecht has provided one of Europe’s largest floating sand plants of Dekker Group with a sustainable shore power connection. The system integrator has carried out the delivery and installation of the high-voltage facilities at the sand plant in cooperation with Dekker Grondstoffen and Verhoef EMC. By connecting to shore power, the immense production plant can now run on sustainable electricity. This can save over 3 million liters of diesel per year and reduces CO2 emissions with 80% per tonne of sand and gravel that is being extracted.

The sailing sand production plant consists of a suction dredger that sucks up the sand, the Rotterdam 58, and a floating sand classification installation, the Rotterdam 55, that sorts the sand and soil and prepares it for supply to the concrete and asphalt industry. The ship has already been electrified earlier with the help of Bakker Sliedrecht.

Delivery and installation of high-voltage cables

Bakker Sliedrecht installed the high-voltage cables connecting the installation with the onshore grid operator’s power station. On board, Bakker Sliedrecht was responsible for the delivery and commissioning of the 24kv high-voltage installation, the transformers that convert 10kv to 420 volts and all high-voltage cables. The transformer on board, as well as the high voltage cables, are prepared for the increase of the grid voltage from 10kv to 20kv. This will increase capacity on the congested high-voltage grid.

Experience with shore power connections

The construction of electrical infrastructure on vessels and land installations is a specialty of Bakker Sliedrecht, whether it concerns high, medium or low voltage. The company has also connected dozens of solar and wind parks to the high-voltage grid. Bakker Sliedrecht previously electrified the crane vessels Thialf and Sleipnir of Heerema Marine Contractors, allowing them to operate on sustainable shore power when they are moored at the quay of the Caland Canal in Rotterdam. This significantly reduces noise and emissions of CO2, nitrogen, sulfur dioxide and particulate matter. “These kinds of projects fit into Bakker Sliedrecht’s strategy to electrify ships and make them more sustainable. For the project at the sand factory of Dekker Groep, our expertise and experience in the field of high voltage technology and the connection to shore power was particularly important,” says account manager Nico IJzerman of Bakker Sliedrecht.

Bakker Sliedrecht legt grootste drijvende zandfabriek Dekker Groep aan groene walstroom

Een van Europa’s grootste drijvende zandfabrieken van Dekker Groep is door Bakker Sliedrecht voorzien van een groene walstroomaansluiting. Hiervoor heeft de systeemintegrator in samenwerking met Dekker Grondstoffen en Verhoef EMC de levering en installatie van de hoogspanningsvoorzieningen aan de zandfabriek uitgevoerd. Door de verbinding met de walstroom kan de immense installatie voortaan draaien op groene elektriciteit. Dat zorgt voor een besparing van ruim 3 miljoen liter diesel per jaar en een daling van de CO2-uitstoot met 80% per ton gewonnen zand en grind.

De drijvende zandfabriek bestaat uit een zandzuiger die het zand opzuigt, de Rotterdam 58, en een drijvende zandklasseerinstallatie die het zand en grond sorteert en klaarmaakt voor levering aan de beton- en asfaltcentrales, de Rotterdam 55. Het schip is al eerder met hulp van Bakker Sliedrecht geëlektrificeerd.

Levering en installatie hoogspanningskabels

Bakker Sliedrecht installeerde de hoogspanningskabels die de installatie met het stroomstation van de netbeheerder op de wal verbinden. Aan boord was Bakker Sliedrecht verantwoordelijk voor de levering en installatie van de hoogspanningsinstallatie van 24 kV, de transformatoren die nu voorlopig 10 kV omzetten naar 420 volt en alle hoogspanningskabels. De transformator aan boord als mede de hoogspanningskabels zijn voorbereid op de verhoging van de netspanning van 10 kV naar 24 kV. Daarmee wordt de capaciteit op het overvolle hoogspanningsnet vergroot.

Ervaring met walstroomaansluitingen

Het aanleggen van elektrische infrastructuur op schepen en landinstallaties is een specialisme van Bakker Sliedrecht, of het nu gaat om hoog-, midden- of laagspanning. Ook heeft het bedrijf inmiddels tientallen zon- en windparken aangesloten op het hoogspanningsnet. Eerder elektrificeerde Bakker Sliedrecht de kraanschepen Thialf en Sleipnir van Heerema Marine Contractors, zodat die op groene walstroom kunnen draaien als ze aan de kade van het Calandkanaal in Rotterdam liggen. Dat zorgt voor een forse daling van geluid en de uitstoot van CO2, stikstof, zwaveldioxide en fijnstof. “Dit soort opdrachten passen in de strategie van Bakker Sliedrecht om schepen te vergroenen door ze te elektrificeren. Voor het project bij de zandfabriek van Dekker Groep was met name onze expertise en ervaring op het gebied van hoogspanningstechniek en de aansluiting op walstroom van belang”, zegt accountmanager Nico IJzerman van Bakker Sliedrecht.