Kabinet spant zich in om economisch perspectief voor offshore gassector te behouden

31-05-2018 Den Haag

NOGEPA is positief over de brief van Minister Wiebes (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) over de gaswinning uit de kleine velden. De minister beschrijft in deze brief dat de kleine velden in Nederland ook tijdens de afbouwfase van gaswinning in de komende decennia van groot belang blijven, mits er veilig en verantwoord wordt gewonnen.

De minister kondigt tevens aan de investeringsaftrek voor nieuwe gaswinningsprojecten op zee te verhogen van 25% naar 40%. NOGEPA verwelkomt deze maatregel. Het draagt in belangrijke mate bij aan het creëren van een gelijk speelveld met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk waardoor het voor de operators aantrekkelijker wordt in Nederland te investeren.

Jo Peters, secretaris generaal van NOGEPA, branchevereniging van de olie- en gasindustrie: “De minister spreekt duidelijk zijn voorkeur uit voor nationaal gewonnen aardgas boven geïmporteerd aardgas. Niet alleen in woorden maar ook door het versterken van het investeringsklimaat. Dat is nodig en dat is goed. Hierdoor blijft gaswinning in Nederland ook de komende jaren mogelijk, ook in een tijd van natuurlijk afname van de voorraden op de Noordzee”.

Gaswinning uit kleine velden staat voor alle gaswinning in Nederland op zee en op land, behalve het Groningenveld. In Nederland zijn er ongeveer 240 kleine velden. De minister gaat in zijn brief in op het feit dat deze kleine velden in belangrijke mate verschillen van het Groningenveld. Ze zijn veel kleiner en hebben daardoor een veel lager risicoprofiel.

De vraag naar hoogcalorisch gas afkomstig uit deze kleine velden blijft nog wel even bestaan. En dan heeft, zo stelt de minister terecht, nationaal gewonnen aardgas de voorkeur. Dit aardgas levert geld op in plaats van dat het geld kost (in 2016 bedroegen de aardgasbaten € 1,9 miljard euro), heeft een fors lagere CO2 footprint dan geïmporteerd aardgas en maakt het ons minder afhankelijk van het buitenland. Bovendien zorgt gaswinning voor aanzienlijke werkgelegenheid.

De minister gaat in zijn brief uitgebreid in op de nut en noodzaak van gaswinning in Nederland. Dat is ook nodig. Hij gaat ook in op draagvlak voor gaswinning en hoe er omgegaan moet worden met afhandeling van eventuele schades. De olie- en gassector onderschrijft het belang van maximale transparantie, een goede en transparante schadeafhandeling en een intensieve betrokkenheid van de omgeving bij het vormgeven van nieuwe projecten. Dit is door de sector nog eens vastgelegd in de vorige jaar gepubliceerde Gedragscode Kleine Velden. Samen met de omgeving vindt deze zomer een eerste evaluatie van deze code plaats. NOGEPA ondersteunt daarnaast het verder uitwerken van de een loket gedachte waar het gaat om de afhandeling van mijnbouwschade. Ook dat is in de gedragscode opgenomen.

De komende jaren zal gaswinning een belangrijke rol in Nederland blijven spelen. Maar de Nederlandse voorraden raken op en steeds vaker zal Nederlandse gasinfrastructuur worden opgeruimd. NOGEPA pleit ervoor goed te kijken of deze infrastructuur een rol kan spelen in het nieuwe energiesysteem. En diverse onderzoeken en verkenningen laten zien dat daar goede mogelijkheden voor zijn. In dat kader is NOGEPA blij dat de minister aangeeft er voor te willen zorgen dat, wanneer dat leidt tot kostenvoordelen, de relevante infrastructuur beschikbaar blijft voor een nieuwe toepassing. Bijvoorbeeld voor CO2-opslag of voor de productie en transport van waterstof uit windstroom. Dat biedt de Nederlandse olie- en gasindustrie de gelegenheid fors bij te dragen aan het versnellen van de energietransitie. Waar hergebruik niet mogelijk of nuttig is zal de infrastructuur worden ontmanteld. Om dat efficiënt en effectief te doen, heeft NOGEPA samen met EBN het platform voor hergebruik en ontmanteling van de olie- en gasinfrastructuur Nexstep opgericht.