Online Algemene Ledenvergadering (alléén voor IRO leden)

Online Member meetings

Hierbij hebben wij het genoegen u, namens het bestuur, uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van IRO, welke dit jaar online wordt gehouden op donderdag 19 november, gefaciliteerd door Damen Shipyards Group. Als gevolg van de coronacrisis vindt deze ALV plaats conform de richtlijnen ‘Spoedwet digitale ALV’.

Programma

14.30 – 15.10 uur
• Welkomstwoord door de Voorzitter, Pieter van Oord
• Presentatie financiën: resultaat 2019 – prognose 2020 – begroting 2021
• (Her-)benoeming bestuursleden
• Behandeling van vooraf ingediende vragen + eventuele tijdens de vergadering gestelde vragen

15.10 – 15.45 uur
• Jaarrede door de Voorzitter, Pieter van Oord
• Presentatie Damen Shipyards Group, Arnout Damen CEO
• Presentatie Young IRO, Sophie van Zanten

15.45 uur
• Afsluiting door Pieter van Oord

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze online ALV via onderstaand formulier.
U ontvangt dan de Teams link waarmee u kunt deelnemen aan deze online ALV.

Wij hopen u op donderdag 19 november online te verwelkomen!