Wat te doen bij een scheepsbrand zoals die van de Fremantle Enterprise?

17-08-2023 Member news

Wat te doen bij een scheepsbrand zoals die van de Fremantle Enterprise?

De grote scheepsbrand op de Fremantle Enterprise heeft weer eens laten zien dat het vervoer van elektrische auto’s andere risico’s met zich meebrengt. Ook de aanpak van een beginnende brand vraagt om een andere benadering. En hoewel de brand op de Fremantle Enterprise relatief goed afgelopen is, had het weinig gescheeld of een grotere ramp had zich voorgedaan. Daarom geeft FMTC, specialist in veiligheidstrainingen voor onder meer de offshore en de maritieme sector, meer inzicht in de specifieke kenmerken van een scheepsbrand met een risicovolle lading, zoals elektrische auto’s. Hoe ontstaat zo’n brand, hoe bestrijd je deze en wat kun je voor maatregelen nemen om herhaling van deze bijna-ramp te voorkomen?

Een scheepsbrand met elektrische auto’s als lading is complex en gevaarlijk vanwege de aanwezigheid van de brandgevaarlijke lithium-ionbatterijen. Een doordachte en zorgvuldige aanpak is nodig om de veiligheid van de bemanning, het schip en het milieu te waarborgen.

Hoe kan het dat een nieuwe elektrische auto spontaan in de brand vliegt?

Hoewel branden in elektrische auto’s relatief zeldzaam zijn in vergelijking met branden in voertuigen met interne verbrandingsmotoren, verschillen de oorzaken en risicofactoren vanwege de aanwezigheid van hoogspanningsbatterijen en elektrische systemen. Fabricagefouten kunnen tot beschadiging leiden of tot interne kortsluiting, wat kan leiden tot oververhitting en uiteindelijk brand. Ook extreme temperaturen en overmatige hitte beïnvloeden de prestaties en de stabiliteit van batterijen, waardoor brand kan ontstaan.

Als er brand ontstaat: zelf blussen

Als er brand ontstaat, is snel en adequaat reageren een eerste vereiste. Als de situatie dat toelaat, moet eerst geprobeerd worden de brand te isoleren en de verspreiding ervan te voorkomen.

Vervolgens moeten gespecialiseerde bemanningsleden proberen de brand te bestrijden met de  beschikbare blusmiddelen. Let er wel op dat het blussen van een brand in een elektrische auto specifieke voorzorgsmaatregelen vereist vanwege de aanwezigheid van hoogspanningsbatterijen en elektrische componenten. Traditionele brandblusmiddelen, zoals water of schuim, kunnen gevaarlijk zijn omdat ze elektrische geleiding kunnen veroorzaken. In plaats daarvan moet een blusmiddel gebruikt worden dat speciaal ontworpen is voor het blussen van branden in elektrische apparatuur, zoals een klasse D-blusmiddel, metaalbrandblusser of een blusmiddel op basis van poeder.

Het geschikte blusmiddel moet op de brandhaard gericht worden terwijl de blusser zelf een veilige afstand houdt. Het blusmiddel mag niet rechtstreeks op de batterij gericht worden om mogelijke schade aan de batterijbehuizing, explosies en giftige dampen te voorkomen.

Elektrische branden kunnen weer oplaaien, het is dus belangrijk om de auto’s en het gebied goed in de gaten te houden om ervoor te zorgen dat er geen herontsteking plaatsvindt.

Gespecialiseerde hulp

Als het de bemanning niet lukt een scheepsbrand met elektrische auto’s als lading zelf te blussen, is een goede coördinatie met de professionele hulpdiensten, zoals de brandweer en de kustwacht, van belang. Deze diensten beschikken over de juiste uitrusting en training om met dergelijke complexe situaties om te gaan. Zo is het van belang om zo snel mogelijk informatie te verstrekken aan de hulpdiensten over de lading van elektrische auto’s en het type batterijen dat aan boord is. Dit kan hen helpen bij het ontwikkelen van een strategie voor de brandbestrijding.

Als de brand geblust is

Nadat de brand geblust is, moeten de batterijen goed afkoelen om het risico op thermische runaway (snelle verslechtering van de batterijtoestand) te verminderen. Hiervoor kunnen gespecialiseerde blusmiddelen, zoals speciaal lithium-ionbatterij-blusschuim, worden gebruikt. Daarnaast moeten hulpdiensten en bemanning vanwege de kans op explosies en giftige dampen een veilige afstand bewaren en moeten er maatregelen genomen worden om te voorkomen dat bijvoorbeeld brandbare vloeistoffen van de elektrische voertuigen het water en het milieu vervuilen.

Maatregelen en trainingen

Zoals het voorgaande al duidelijk maakte, zijn er een aantal zaken absoluut noodzakelijk als er een risicovolle lading vervoerd wordt:

  1. De bemanning moet op de hoogte zijn van de lading en weten wat er precies vervoerd wordt
  2. Er moet gespecialiseerde blusapparatuur aan boord zijn
  3. De bemanning moet goed getraind zijn in de omgang met risicovolle ladingen.

Een maritieme veiligheidstraining voor het vervoer van elektrische auto’s is essentieel om bemanningsleden voor te bereiden op mogelijke noodsituaties en brandgevaren die verband houden met dit specifieke type lading. Zo’n training bevat onder meer basiskennis van elektrische auto’s en batterijen, training in het veilig gebruik van blusmiddelen en -technieken en het effectief bestrijden van branden, en training in effectieve communicatie.

Belangrijk is het ook om herhalingstrainingen en -cursussen te volgen zodat de bemanning op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen en veiligheidsprocedures. Probeer nooit een brand in een elektrische auto te blussen zonder een goede opleiding in brandbestrijding of juiste uitrusting.

Want, het allerbelangrijkste, de veiligheid van de bemanning heeft altijd de hoogste prioriteit.

“Helaas zien wij nog maar al te vaak dat medewerkers zich onvoldoende bewust zijn van de risico’s die het vervoeren van een bepaalde lading met zich meebrengt”, zegt Michel Hoogervorst, directeur van FMTC. “Men moet alert zijn op de gevaren en direct en effectief kunnen ingrijpen. Dit maakt dan ook een belangrijk deel uit van onze trainingen.”