Port of Den Helder ontvangt hercertificering Ecoport van ESPO

15-03-2018 Den Helder

Port of Den Helder ontvangt hercertificering Ecoport van ESPO

De verwachting is dat binnen afzienbare tijd de andere Waddenzeehavens (Den Oever, Harlingen, Lauwersoog en Groningen Seaports) ook gehercertificeerd worden. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar en wordt getoetst aan de hand van een zelfdiagnosesysteem en door een onafhankelijk Port Environmental Review System (PERS) op het gebied van milieumanagement door Lloyd’s Register Quality Assurance.

Verschillende projecten zijn onder de eerste certificering van 2015-2017 reeds tot stand gekomen in samenwerking met stakeholders, zoals de Routekaart “Programma voor ontwikkeling”. Een aantal daarin benoemde projecten start de komende periode. Daarnaast is in het kader van het project “Walstroom” (kade Het Nieuwe Diep, Spoorweghaven, Nijverheidskade) een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden, zoals een risicoanalyse en een inventarisatie van de klanteisen en de voorwaarden van de vergunning.

Prioriteiten 2018-2020
Voor de komende periode wordt door Port of Den Helder vijf omgevingsaspecten
geprioriteerd voor het Port Environmental Review System 2018-2020. De voornaamste focus ligt hierbij op de verdere recycling van scheepsafval en aan het reduceren van geluid. De resultaten van een integraal geluidsonderzoek spelen hierbij een grote rol om de uitvoering van een aantal projecten van de Routekaart goed ter hand te kunnen nemen. Daarnaast wordt de monitoring op energiegebruik opgestart.

In de komende PERS staat ook het baggeren van Het Nieuwe Diep op het programma. Bij de aanbesteding van het baggeren wordt als kwaliteitscriterium de CO2 prestatieladder gehanteerd. De inschrijver dient zich ervan bewust te zijn, dat er gewerkt wordt in een gebied direct grenzend aan het Natura 2000 gebied Waddenzee en het UNESCO werelderfgoedgebied Waddenzee.

Naast genoemde projecten ontwikkelt Port of Den Helder de komende periode een duurzaamheidsbeleid en steunt het projecten van derde partijen, zoals het energieneutrale schip ‘Ecolution’, de realisering van een vogelbroedeiland op een voormalig bedrijventerrein en de getijdenenergieturbine BlueTec. Ook effectueerde het havenbedrijf enkele intentieverklaringen, zoals “Verkenning duurzame warmtevoorziening Den Helder” en “Dark Sky”.