Privacy Statement

IRO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Met dit Privacy Statement informeren we u hoe wij omgaan met persoonsgegevens en over de wijze waarop IRO persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IRO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • ¬†uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens in uitzondering op de doeleinden hieronder.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Download hier de volledige Privacy Statement als pdf-bestand.