Nederland en Curaçao sluiten akkoord voor voorbereiding floating windenergie- en waterstofproductie 

24-05-2024 Hydrogen, IRO Nieuws, Offshore wind

Nederland en Curaçao sluiten akkoord voor voorbereiding floating windenergie- en waterstofproductie 

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van Nederland, en het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) van Curaçao hebben op 24 mei een akkoord getekend voor het voorbereiden van de productie van offshore floating windenergie en het opzetten van een waterstofproductieketen op Curaçao. Het gesloten akkoord biedt de betrokken overheden, industrie en kennispartijen in beide landen belangrijke groei- en innovatiekansen.  

Samenwerking 

Het akkoord is een vervolg op afspraken gemaakt tussen Nederland en Curaçao op 15 mei 2023 en komt voort uit de wens van de Curaçaose regering om te komen tot een volwaardige energietransitie. Curaçao wil naast lokale duurzame energieopwekking ook een exportpositie realiseren voor brede sociaaleconomische en maatschappelijke impact qua duurzame ontwikkelingen en verdienvermogen voor het eiland. 

Curaçao gaat hierbij op gelijkwaardige basis samenwerken met de Nederlandse overheid, -bedrijfsleven en -kennisinstellingen voor het voorbereiden van de productie van offshore windenergie via drijvende windturbines. Mede met als doel om te komen tot een schaalbare waterstofwaardeketen.    

Te nemen stappen 

In de komende periode zullen de technische-, logistieke- en operationele businesscase, worden afgestemd met organisaties die deskundig zijn op het gebied van floating offshore wind en de productie van duurzame brandstoffen. Daarin zal ook een keten op beperkte schaal worden uitgewerkt, met als doel om te komen tot een opschaalbare waterstofwaardeketen waarmee de volle potentie van windenergie op Curaçao (tot 10 GW) kan worden benut.    

In Nederland zal vanuit het bedrijfsleven deze inbreng worden gecoördineerd vanuit drie brancheorganisaties: IRO, de branchevereniging voor Nederlandse toeleveranciers in de offshore energieindustrie; NedZero, de brancheorganisatie voor windenergie; en NLHydrogen, de branchevereniging voor de waterstofsector.  

Daartoe vindt, als vervolg op de ondertekening van het akkoord, allereerst een uitgebreid overleg plaats in juli. Afgevaardigden komen dan naar Curaçao om daar met alle betrokkenen afspraken te maken met betrekking tot planning en procedure. 

Reactie vanuit de brancheorganisaties: 

IRO, NedZero en NLHydrogen zijn verheugd dat dit akkoord gesloten is.  

“De overgang naar duurzame energieproductie vraagt wereldwijd een grote inzet op de ontwikkeling van drijvende offshore windparken die geschikt zijn voor diepere wateren. Daar ligt immers een groot deel van de windcapaciteit die we voor de energietransitie wereldwijd hard nodig hebben. 

Het is daarom een unieke kans om de kennis en expertise van de Nederlandse offshore wind- in te kunnen zetten binnen het Koninkrijk voor de productie van offshore windenergie met behulp van drijvende windturbines, en daarmee de opzet van een waterstof waardeketen mogelijk te maken. 

Juist Curaçao beschikt over een unieke set aan eigenschappen: diepwater direct voor de kust, diepzeehavens, hoge windefficiëntie en het eiland ligt buiten de orkaanregio, wat een publiek private samenwerking tussen Curaçao en Nederland zeer logisch en wenselijk maakt. 

De huidige geopolitieke en daarmee economische spanningen, maken het nog belangrijker om binnen het Koninkrijk de kansen samen optimaal te benutten.  

De Nederlandse betrokken industrie wil haar kennis, kunde en kracht dan ook heel graag verbinden met die van Curaçao. De Nederlandse industrie bedankt beide overheden alvast voor het mogelijk maken van deze ontwikkeling.” inkrijk samen te werken.

De Nederlandse betrokken industrie wil haar kennis, kunde en kracht dan ook heel graag verbinden met de kunde en kracht van Curaçao. De Nederlandse industrie bedankt beide overheden alvast voor het mogelijk maken van deze ontwikkeling.”